آن که دورى سفر را یاد آرد ، خود را براى آن آماده دارد . [نهج البلاغه]